کارگران و رسالت سازمان های کارگری

رونق اقتصاد موجب اشتغال و افزایش سطح معیشت مردم و ارتقای حقوق بنیادین کار است.در این میان وظیفه سازمان ها، دولتها و شرکای اجتماعی این است که تحولات کار را در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین المللی به گونه‌ا...