فاصله حقوق کارمند و مدیر ۱ به ۱۵۰ شده

دبیرکل حزب اسلامی کارگفت: اگر اقدام وزارت اقتصاد در پیگیری حقوق میلیونی مدیران بانک مرکزی به سایر بخش‌ها تسری پیدا کند و به صورت یک قاعده عمومی در بیاید، مناسب است؛ ولی اگر به یک بانک و چند مدیر بانک...