نقش فضای مجازی در تحقق اقتصاد مقاومتی

دبیر شورای عالی فضای مجازی، فضای مجازی را به عنوان عامل جدید برای نیل به رونق اقتصادی و تاثیر شبکه ملی اطلاعات را به عنوان زیر ساخت ارتباطی آن در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار داد. ...