3 هزار دفتر ICT روستایی تعطیل شده‌اند

دبیر انجمن ICT روستایی کشور با بیان اینکه تاکنون ۳ هزار دفتر تعطیل شده‌اند، گفت: با تفاهم تازه مخابرات و پست بانک ۳۵ تا ۷۵ درصد از کارمزد ماهیانه خدمات بانکی دفاتر بابت ساختمان و ۲۰ درصد بابت وثیقه ن...