حصر خانگی بهترین مجازات سران فتنه است

پرونده فتنه ۸۸ سالهاست که بسته شده اما این نظام هیچ گاه از فتنه و توطئه در امان نخواهد ماند زیرا جمهوری اسلامی ایران رویکردی استکبارستیزانه داشته و حاضر نیست در برابر قدرت های جهان سرتعظیم فرو بیاورد...