تشکیل بانک‌های خصوصی‌ اقدامی ضدانقلابی در ‌اقتصاد ایران بود...

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) با اشاره به اینکه تشکیل بانک‌های خصوصی یکی از اقدامات ضدانقلابی در عرصه اقتصاد ایران بوده است، گفت: در ایران سندیکاهای کارگری برای دفاع از حقوق کارگران وجود ندارد. ...