لزوم همکاری نهادها و ارگانها با بانک مرکزی برای جمع اوری کارتهای مجهول...

به گفته کارشناسان برای جمع آوری کارت های مجهول الهویه باید ارگانها و سازمانها با بانک مرکزی همکاری کنند تا نیازی نباشد که افراد برای هر سازمان و ارگانی که وارد بحث مالی با آن می شوند یک حساب بانکی جد...

گرایش دولت به اغنیا را می‌توان حس کرد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه گرایش دولت به سمت بزرگ‌ها، بنگاه‌های بزرگ اقتصاد، سرمایه داران و ثروتمندان را می‌توان حس کرد این گرایش را ناشی از تفکر حاکم بر دولت دانست که می گوید لازمه توس...