تکیه شرکت‌های بحران‌زده بورس بر تجدید ارزیابی زمین‌...

یک حسابدار رسمی گفت: تکیه مدیران برخی شرکت‌ها بر افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و زمین با هدف آرایش صورت‌های مالی و جبران زیان انباشته تاسف آور و با عواقب جبران ناپذیر در آی...