تیم اقتصادی دولت به هم خورده است

یحیی آل اسحاق به وطن امروز گفته است:‌ دولت یازدهم که بر سر کار آمد، سیاسیون دولتی گفتند یارانه یعنی رأی! پس اگر یارانه‌بگیران غیرنیازمند را حذف کنیم یعنی ۲۰ میلیون طرفدار پریده است چون انتخابات شورا،...