حجم نقدینگی در دولت کنونی دو برابر شد

یک کارشناس اقتصادی با بیان این که دولت یازدهم در راستای کنترل تورم، نقدینگی را مهار کرد، گفت: طبق آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در عرض ۳ سال دو برابر شده و اکنون ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در صور...