ضرورت انتقال فناوری‌های نوین در قراردادهای خارجی...

معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر ضرورت انتقال فناوری های نوین در قالب اقتصاد مقاومتی در قراردادهای خارجی به کشور، گفت: لازم است این موضوع در قراردادهای خارجی به ط...