برگزار نشدن دو ساعت جلسه جدی مواد اولیه واحدهای تولیدی...

مدیرعامل فولاد نورد با بیان اینکه مشکل تأمین مواد اولیه حدود چند ماهی است که واحدهای تولیدی را با مشکل روبرو کرده است، گفت: هنوز تولیدکنندگان فولاد قدم اجرایی را برای تأمین مواد اولیه واحدهای پروفیل ...