مسئولان نمایش‌های جبهه فرهنگی انقلاب را نادیده می‌گیرند...

معضل مهم تئاتر کشور، نبود مخاطبان کافی است و باید به دنبال ریشه های این نوع فاصله میان آثاری که به نمایش درمی آیند با مردمی رسید که چندان فضا و محیط و نوع نمایش های امروز تئاتر را نمی پسندند و از این...