معافیت‌ مالیاتی واحدهای تولیدی تامقابله بافرارهای مالیاتی...

دولت در حوزه مالیات باید دو اقدام مهم را به اجرا بگذارد، اول، حمایت از واحدهای تولیدی از طریق معافیت‌های مالیاتی، اعطای تسهیلات و... و دوم، مقابله با ویژه خوارانی که به صورت غیرقانونی و بدون پرداخت م...

جامعه کارفرمایی مظلوم است

از میان اضلاع مثلث جامعه کارگری ، دولت و کارفرمایی ضلع سوم معتقد است به دلایلی نتوانسته است خواسته های خود را به گوش افکار عمومی برساند و همین ضعف سبب مظلومیت این جامعه شده است. سید سعید علوی نایب رئ...