نظر جامساز درباره الزامات تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی...

محمود جامساز گفت:« اختلاس ها و فساد اقتصادی غیر قابل تصوری که باعث شده نیمی از نقدینگی یک تریلیون تومانی قابل رصد نباشد اسباب قفل شدن اقتصاد دولتی را فراهم آورده که به دنبال آن بخش خصوصی نیز از آسیب ...