ثروتمندتر شدن طبقه اشراف بواسطه تحریم‌های آمریکایی + آمار...

با وجود سابقه تاریخی بدبینی مردم ایران به آمریکا، امضاء برجام میان ایران و ۱+۵ برخی اقشار مردم را متقاعد کرده بود که آمریکا درصدد تغییر رفتار خود با ایران است. اما صد روز پس از اجرای برجام، رفتار مقا...