فشارها بر حجتی کارساز شد

با نامه وزیرجهادکشاورزی به وزیر اقتصاد و امور دارایی "ورود موقت"گندم، شکر و روغن خام به کشور و به شرط صادرات مجدد و عدم نشت در بازار داخلی، آزاد شد تا فشارها بر حجتی کارساز شود. ...