جبران کسری بودجه ازطریق ارز،متضاد با سیاست کنترل تورم است...

دکتر محمد رضا پورابراهیمی نماینده مجلس یکی از اهداف اصلی اقتصاد کشور را تک نرخی شدن دانست و عنوان داشت: با اینکه دولت بارها اعلام کرده است که قصد تک نرخی کردن ارز را دارد، اما این مسئله اتفاق نیافتاد...