جایگاه اقتصاد دانش‌بنیان کشور در اقتصاد مقاومتی...

یک استاد دانشگاه نوشت: اگر قصد جایگزینی الگوی اقتصادی مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان را جایگزین اقتصاد نفت کنیم، باید رفتارها و انتخاب‌مان را تغییر دهیم، چرا که مردم در اقتصاد دانش بنیان، بازیگر اصلی هست...