ماجرای عجیب یک تصمیم غلط برای فروپاشی ۳۰۰ کارخانه...

رئیس سندیکای لوله و پروفیل از ماجرای عجیب حذف و اضافه بندی در کتاب تعرفه امسال گفت که با رشد ۵برابری تعرفه واردات مواد اولیه این صنعت ضمن گرانی ۶۰درصدی قیمت ورق، ۳۰۰ کارخانه را با بحران مواجه کرده وه...