تولیدخودرو بدون کسری مصداق اقدام و عمل در اقتصادمقاومتی است...

معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: جمع آوری و تکمیل حدود ۸۰هزار خودروی تولید شده با قطعات ناقص و دو سال تولید خودرو بدون کسری، یک کار جهادی و مصداق اقدام و عمل در اقتص...