اما و اگرهای برنامه ششم توسعه

کارشناسان اقتصادی معتقدند که فقدان ارقام و جداول کمی، مشخص نبودن اولویت‌ها و تناسب مجوزها با بحران‌های اقتصادی ازجمله ایرادات وارد شده به برنامه ششم توسعه است....

آخرین وضعیت توسعه میدان نفتی چشمه خوش

براساس آخرین وضعیت توسعه میدان نفتی چشمه خوش، قرار است این میدان در قالب قراردادهای جدید صنعت نفت به شرکت های خارجی واگذار شود، در حال حاضر نفت تولیدی این میدان برای صادرات از طریق شرکت پایانه های نف...