پارس جنوبی

ایجاد سالانه 500 هزار شغل ثابت با توسعه پارس جنوبی...

اقتصادپرس: یک ثروت عظیم در کشور وجود دارد که توسعه آن می تواند زیر ساخت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران را توسعه بدهد! این پروژه عظیم پارس جنوبی است که  براساس برآوردهای انجام شده نرخ جایگزینی گاز...