رئیس ده شغله ارج، باید هم از تعطیلی آن بی‌خبر باشد...

یکی از مشکلات جدی که در طی دو روز گذشته حادث شد کتمان حقیقت از سوی مدیر گروه توسعه ملی، آقای فرهاد حنیفی بود. تاکید حنیفی مبنی بر عدم تعطیلی کارخانه و تداوم تولید در آن در حالی است که نه تنها خبرگزار...