چند نرخی شدن ارز فساد آور است

امین آزاد با اشاره به اینکه در دل این آئین نامه بحث مبارزه با فساد وجود دارد، گفت: هر زمان شاهد چند نرخی شدن ارز باشیم، بدون تردید فساد نیز داریم و این مسئله ای است که در این دو سه دهه همه ما تجربه ک...