بازار نفت در مسیر رسیدن به توازن است

وزیر انرژی قطر و رییس کنونی سازمان اپک گفت علیرغم کاهش قیمت نفت خام در بازه اخیر بازار این محصول در مسیر رسیدن به توازن است و سازمان کشورهای صادر کننده نفت به صورت مستمر درحال تلاش برای تحقق این امر ...