وام ازدواج بدون منابع مطمئن

بعضی از بندهای بودجه سال ۱۳۹۵ با اختلاف نظر بین قانونگذاران و مجریان همراه شده است ، ازجمله وام ازدواج یکی از مباحثی است که اجرای مصوبه مجلس با استنکاف مدیران بانک ها مواجه شده است. ...