قفلFATFبر مراودات مالی ایران

فارغ از نگاه‌های سیاسی،الحاق به FATF لازمه گشایش ال‌سی، دریافت خطوط فاینانس و ری‌فاینانس، فروش اوراق قرضه خارجی،افتتاح حساب در بانکهای بین‌المللی و به‌طورکلی مراودات مالی ایران با دنیااست....