دولت با جلوگیری از ورشکستگی کارخانه‌ها مانع ریزش اشتغال شود...

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه نیمی از واحد‌های مازنداران تعطیل و نیمه تعطیل هستند گفت: درشرایطی که به راحتی نمی‌توان اشتغال جدید ایجاد کرد باید شرایطی فراهم کرد تا اشتغال موجود حفظ شود و از...