چرا در شورای عالی کار تنها از یک تشکل خاص دعوت می کنند...

ا وجود ظرفیت های فراوان قانون فعلی کار اما بسیاری از مواد قانونی آن تحقق نمی یابد. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به برخی از مفاد ذکر شده در قانون ک...