موازی‌کاری دستگاه‌ها عامل مرگ زودرس بنگاه‌های اقتصادی...

مناقبی ادامه داد: این وضعیت باعث کسری اعتبارات دستگاه ها، عدم اجرای پروژه های ضروری، تخلف از قوانین مصوب و اتلا ف منابع مالی و توانمندی های نیروی انسانی نیز می گردد که در جای خود قابل بحث و بررسی کار...