روستای مرزی مکران دراولویت پرداخت تسهیلات روستایی...

مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران با اشاره به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار گفت: امسال اولویت پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون ریالی نوسازی واحدهای مسکن روستایی، روستاییان جزایر، سواحل مکرا...