اختصاص 4200 میلیارد تومان برای ترمیم حقوق کارکنان دولت...

سخنگوی دولت گفت: دولت در زمینه فیش‌های حقوقی که کلمه نجومی هم به آن اضافه شد، حساس و مسئولانه وارد عمل شد. دولت ضمن تأسف و عذرخواهی از مردم، کسانی را که در این ارتباط حقوق‌های‌شان مورد نظر نبود با اس...