رکود عامل تورم تک رقمی

از آنجایی که کاهش نرخ تورم به واسطه مدیریت و اصلاحات دولت صورت نگرفته لذا نمی توان آن را از دستاوردهای دولت قلمداد کرد چرا که تک نرخی شدن تورم به واسطه شرایط رکودی و کمبود تقاضا ایجاد شده است....