بخش خصوصی دروازه ورود تکنولوژی

یک کارشناس اقتصادی گفت: بخش خصوصی می تواند از طریق ارتباطات با بخش های خصوصی کشورهای دیگر، تکنولوژی را وارد کشور نماید تا از این طریق در جهت تحقق اهداف اقتصادی گام برداریم. ...