نقش فضای مجازی در تحقق اقتصاد مقاومتی

دبیر شورای عالی فضای مجازی، فضای مجازی را به عنوان عامل جدید برای نیل به رونق اقتصادی و تاثیر شبکه ملی اطلاعات را به عنوان زیر ساخت ارتباطی آن در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار داد. ...

تحقق اقتصاد مقاومتی با افزایش ارزش افزوده مواد معدنی...

افزایش قیمت جهانی سنگ آهن طی هفته های اخیر برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان این ماده معدنی در کشورمان مغتنم بود اگرچه این مقدار افزایش به هیچ وجه جبران کننده خسارت های سنگینی که طی دو سال گذشته در پی ...

اقتصاد مقاومتی با تعاون به عمل می‌رسد

ارکان اقتصادی ایران دولتی، تعاونی و خصوصی است که در راستای قانون دولت ملزم به واگذاری حداقل ۸۰ درصد منابع درآمدی (اقتصادی) به نفع مردم با اولویت تعاون است، با توجه به این اصل تقویت بخش تعاون راهکار ت...