صادرات گاز:LNGبه کره صادرمی‌کنیم/شرکت گاز:بالوله گازمی‌دهیم...

دعوای دو شرکت بزرگ گازی ایران برای امضای تفاهم فروش گاز به «کوگس» کره‌جنوبی بالا گرفته و شرکت صادرات گاز درحالی به دنبال فروش LNG است که شرکت گاز فروش گاز از مسیر دیگری را دنبال می‌کند. ...