مدل توسعه غربی فقط «معیشت» می‌فهمد

علی کشوری با بیان اینکه «نقطه ثقل برنامه‌های مدیریت شهری باید «ارتقاء تربیت» باشد خاطرنشان کرد: شهر اسلامی، شهری است که «تربیت» در آن جدی گرفته شود، اما الگوی توسعه غربی فقط «معیشت» می‌فهمد و به فطرت...