بازار کساد خودرو

تابستان بازار کساد خودرو را داغ می کند؟...

در فصل بهار کسادی بازار خودرو راه زمستان سال گذشته را در پیش گرفته و در شرایطی چشم فروشندگان خودرو به فصل تابستان و آغاز سفرهاست که گمانه زنی ها از ادامه رکود در بازار خودرو خبر می دهند....