امضای قراردادهای میلیاردی در صنعت نفت تا پایان امسال...

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیرنفت با بیان این که مذاکرات اولیه با شرکتهای خارجی برای امضاء قراردادهای نفتی به صورت فعال در جریان است، گفت: تا پایان امسال شاهد امضای قراردادهای میلیاردی در این ص...