بازکردن شیر نفت و بیماری هلندی

مهندس علیرضا کلاهی در برنامه "مناظره" رادیو گفت و گو، با بیان اینکه دو بار در اقتصاد ایران شاهد دخالت غول نفت در اقتصاد ایران بودیم، اظهار داشت: یک بار در سال های ۵۲ تا ۵۶ و یک بار هم در دولت نهم و د...