دولت بودجه عمرانی را کجا خرج می‌کند؟

وطن امروز درباره بودجه عمرانی گزارش داده است:‌ با وجودی که دولت‌ها باید در راستای تامین زیرساخت‌ها، آبادانی و توسعه کشور به بودجه‌ریزی عملیاتی توجه ویژه کنند اما متاسفانه در دولت یازدهم بودجه عمرانی ...