واردات ۵۰۰ هزار تن شکر خام برای پرداخت بدهی دولت...

دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر گفت: بر اساس تقاضای کارخانجات قند و شکر مقرر شده تا برای تأمین بخشی از نیاز کشور به شکر ۵۰۰ هزار تن شکر خام وارد شود و از محل درآمد واردات آن بخشی از بدهی دولت ب...