بهره اقتصادی آمریکا از ترکیه

کودتای ۱۵جولای در ترکیه بعد از حدود نزدیک به دو دهه باعث شد دوباره به این پدیده سیاسی، دلایل و پیامدهای آن در ترکیه پرداخته شود و... بسیاری از محاسبات و تصوراتی که درمورد ترکیه خصوصا جایگاه نظامیان د...