تاکید وزیر نیرو بر همکاری‌های دوجانبه ایران و انگلستان...

مشاور وزیر در امور محیط زیست، ایمنی و بهداشت کار گفت: در سفر وزیر نیرو به انگلستان رفع تمامی موانع تجارت، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و همکاری‌های دوجانبه در اقتصادی به‌ویژه در بخش آب و برق با جدیت دنب...