امضای قرارداد ساخت بندر چابهار در سفر مودی به ایران...

دولت هند اعلام کرد این کشور روز دوشنبه قرارداد تجاری با ایران برای ساخت و اداره بندر استراتژیک چابهار امضا خواهد کرد تا موقعیتش را در ایران تحکیم کرده و به آسیای مرکزی و افغانستان دسترسی پیدا کند. ...