اتمام فاز اول طرح توسعه بندر چابهار تا پایان سال جاری...

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به استراتژیک و محوری بودن بندر چابهار به جهت نزدیکی به اقیانوس و تأکید نظام بر توسعه همه جانبه منطقه چابهار و سواحل مکران، از سه اقدام راهبردی دولت تدبیر امید در ای...