لزوم تدوین یک بسته سیاستی برای اصلاح قانون کار...

یک نماینده کارفرمایی با اعلام این خبر که امکان اصلاح قانون کار وجود دارد اما باید به صورت یک بسته سیاستی کامل انجام پذیرد،‌ گفت: قرارداد دائمی در صورتی با کارگران بسته خواهد شد که امکان پیش‌بینی شرای...