اختصاص بسته حمایتی دولت به 35 درصد از واحدهای صنعتی...

رحمانی با اشاره به تدابیر صورت گرفته برای تحقق اقتصاد مقاومتی در شهرستان یادآوری کرد: برنامه ریزی برای افزایش تولید به ویژه تولیدات گلخانه ای، تولیدات دانش بنیان و ایجاد بنگاه های اقتصادی کوچک در صدر...