بحران شغلی ۱۱هزار کارمند در شرکت «بی اچ اس» انگلیس...

شرکت انگلیسی «بی اچ اس»، صاحب فروشگاههای زنجیره‌ای با بحران شدید مالی روبه‌روست و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته این بحران موقعیت شغلی ۱۱ هزار نفر نیروی کار این شرکت را با خطر جدی مواجه کرده است. ...